Accessibility Tools

ศูนย์รักษาความปลอดภัย
Office of Security
News
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจศาลทั่วประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศย 029/ว 196 ลว 27 ก.พ.2567 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม ผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจศาลทั่วประเทศ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2567 พันตำรวจโท พัฒน์พงษ์ กื้อมะโน สารวัตร กองกำกับการสืบสวน ๑ บก.สส.บช.น. พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอภิปายหัวข้อเรื่อง “แนวคิดและหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการสืบสวน และเทคนิคการสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ” รวมถึงฝึกปฏิบัติ “ขั้นตอนและกระบวนการในการสืบสวนเพื่อติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ” ในการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายสืบพงษ์ ชินะกาญจน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ นายคมกริบ ไพรสณฑ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบการปล่อยตัวชั่วคราวฯ นายนรารัตน์ ก๋าทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรอภิปายหัวข้อเรื่อง “การกำกับและควบคุมติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราวโดยศาล” รวมทั้งสาธิตขั้นตอน การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM
หนังสือเวียน